جزئیات
عکس ها

شیشه های رنگی خردشده متعلق به کنیسه تسرنراشتراسه پس از نابودی آن در "شب شیشه های شکسته".

شیشه های رنگی خردشده متعلق به کنیسه تسرنراشتراسه پس از نابودی آن در "شب شیشه های شکسته". پفورتسهایم، آلمان، حدود 10 نوامبر 1938.


برچسب‌ها


  • Stadtarchiv Pforzheim
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The shattered stained glass windows of the Zerrennerstrasse synagogue after its destruction on Kristallnacht. [LCID: 97572]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.