جزئیات
عکس ها

جمع آوری ساکنین یهودی گتوی سگد برای تبعید.

جمع‌آوری ساکنین یهودی گتوی سگد برای تبعید. سگد، مجارستان ژوئن ۱۹۴۴.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish residents of the Szeged ghetto assemble for deportation. [LCID: 37207]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.