جزئیات
عکس ها

یهودیان را هنگام تبعید به اردوگاه تربلینکا، در گتوی شدلتسه جمع کرده اند تا آنها را به اجبار به سمت ایستگاه راه آهن ببرند.

یهودیان را هنگام تبعید به اردوگاه تربلینکا، در گتوی شدلتسه جمع کرده اند تا آنها را به اجبار به سمت ایستگاه راه آهن ببرند. شدلتسه، لهستان، 24-21 اوت 1942.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jews assembled in the Siedlce ghetto during deportation to the Treblinka camp, forced to march toward the railway station. [LCID: 50429]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.