جزئیات
عکس ها

اخراج زنان از ورشو

اخراج زنان یهودی از گتو ورشو. لهستان ۱۹۴۲-۱۹۴۳


برچسب‌ها


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Deportation of Jewish women from the Warsaw ghetto. [LCID: 60566]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.