جزئیات
عکس ها

تبعید یهودیان از هاناو، نزدیک "فرانکفورت ام ماین" (نام سابق فرانکفورت) به محله یهودی نشین ترزین اشتاد.

تبعید یهودیان از هاناو، نزدیک "فرانکفورت ام ماین" (نام سابق فرانکفورت) محله یهودی نشین ترزین اشتاد. هاناو، آلمان، 3 ماه مه 1942.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Deportation of Jews from Hanau, near Frankfurt am Main, to the Theresienstadt ghetto. [LCID: 77905]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.