جزئیات
عکس ها

یهودیان محله یهودی نشین لودز که برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند.

یهودیان محله یهودی نشین لودز برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند. لودز، لهستان، بین سالهای 1942 و 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Unknown Source
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jews from the Lodz ghetto are loaded onto freight trains for deportation to the Chelmno killing center. [LCID: 02625]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.