جزئیات
عکس ها

یهودیان محله یهودی نشین لودز که برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند.

یهودیان محله یهودی نشین لودز برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند. لودز، لهستان، بین سالهای 1942 و 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Unknown Source
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Jews from the Lodz ghetto are loaded onto freight trains for deportation to the Chelmno killing center. [LCID: 02625]