جزئیات
عکس ها

امی گ. خدمتكار 16 ساله ای که مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده شد.

امی گ. خدمتكار 16 ساله ای که مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده شد. او را عقیم کردند و به "مزریتس-ابراوالد"، یکی از مراکز کشتن از روی ترحم فرستادند. در 7 دسامبر 1942، او را در آنجا با تزريق بیش از حد داروی آرام بخش کشتند. زمان و مکان نامشخص است.


  • Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik Fachkrankenhaus fuer Neurologie

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Emmi G., a 16-year-old housemaid diagnosed as schizophrenic. [LCID: 79662]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.