جزئیات
عکس ها

امی گ. خدمتكار 16 ساله ای که مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده شد.

امی گ. خدمتكار 16 ساله ای که مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده شد. او را عقیم کردند و به "مزریتس-ابراوالد"، یکی از مراکز کشتن از روی ترحم فرستادند. در 7 دسامبر 1942، او را در آنجا با تزريق بیش از حد داروی آرام بخش کشتند. زمان و مکان نامشخص است.


  • Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik Fachkrankenhaus fuer Neurologie

Share This

Emmi G., a 16-year-old housemaid diagnosed as schizophrenic. [LCID: 79662]