جزئیات
عکس ها

اعدام زندانیانی که اکثر آنها یهودی بودند، در جنگلی نزدیک به اردوگاه کار اجباری بوخنوالت.

اعدام زندانیانی که اکثر آنها یهودی بودند، در جنگلی نزدیک به اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. آلمان، 1942 یا 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of David Mendels
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Execution of prisoners, most of them Jewish, in the forest near Buchenwald concentration camp. [LCID: 65351]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.