جزئیات
عکس ها

برتا روزنهایم با یک بسته بزرگ مخروطی شکل- که طبق سنت پر از شیرینی و لوازم تحریر شده- در اولین روز مدرسه ژست گرفته است.

برتا روزنهایم با یک بسته بزرگ مخروطی شکل- که طبق سنت پر از شیرینی و لوازم تحریر شده- در اولین روز مدرسه ژست گرفته است. لایپزیک، آلمان، آوریل 1929.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Berta Rosenheim poses with a large cone, traditionally filled with sweets and stationery, on her first day of school. [LCID: 12479]