جزئیات
عکس ها

زنان یهودی که به بیگاری گماشته شده بودند در حال مرتب کردن لباس های مصادره شده زندانيان هستند.

زنان یهودی که به بیگاری گماشته شده بودند در حال مرتب کردن لباس های مصادره شده زندانيان هستند. محله یهودی نشین لودز، لهستان، تاریخ نامشخص است.


  • Beit Lohamei Haghettaot

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish women who were seized for forced labor sort expropriated cloth. [LCID: 80417]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.