جزئیات
عکس ها

خانه های یهودیان در شعله های آتش، پس از اینکه نازی ها ساختمان های مسكونی را به آتش كشيدند تا یهودیان را طی شورش محله یهودی نشین ورشو از اختفا بیرون بکشند.

خانه های یهودیان در شعله های آتش، پس از اینکه نازی ها ساختمان های مسكونی را به آتش كشيدند تا یهودیان را طی شورش محله یهودی نشین ورشو از اختفا بیرون بکشند. لهستان، 19 آوریل - 16 ماه مه 1943.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish homes in flames after the Nazis set residential buildings on fire in an effort to force Jews out of hiding during the Warsaw ... [LCID: 34068a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.