جزئیات
عکس ها

فریتز گلوکشتین (چپ) در پیکنیکی به همراه خانواده در برلین آلمان 1932).

فریتز گلوکشتین (چپ) در پیکنیکی به همراه خانواده در برلن آلمان ۱۹۳۲. پدر فریتز یهودی بود. او برای اجرای مراسم، در یک کنیسه لیبرال شرکت می‌کرد و مادرش مسیحی بود. تحت قوانین نورنبرگ ۱۹۳۵، فریتز به عنوان نژاد ترکیبی (Mischling) طبقه بندی می‌شد اما چون پدرش یکی از اعضای انجمن مذهبی یهودیان بود، فریتز نیز جزء یهودیان طبقه‌بندی شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Fritz Gluckstein

Fritz Glueckstein (left) on a picnic with his family in Berlin, Germany, 1932. [LCID: 58276]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.