جزئیات
عکس ها

کارگر مغازه به نام گردا دی، مشکوک به ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی.

کارگر مغازه به نام گردا دی، مشکوک به ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی، عقیم شد. بعدها، نازی ها او را به دلیل عقیم شدگی از ازدواج محروم کردند. مکان و زمان نامشخص است.


  • Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik Fachkrankenhaus fuer Neurologie

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A shopworker with a disputed schizophrenic diagnosis, Gerda D. [LCID: 79664]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.