جزئیات
عکس ها

غیرنظامیان آلمانی اهل اشوارتسنفلت مشغول حفر قبر برای دفن مجدد 140 یهودی مجار، روس و لهستانی هستند که از یک گور جمعی در

غیرنظامیان آلمانی اهل اشوارتسنفلت مشغول حفر قبر برای دفن مجدد 140 یهودی مجار، روس و لهستانی هستند که از یک گور جمعی در حوالی این شهر بیرون آورده شده بودند. این قربانیان هنگام تخلیه اردوگاه کار اجباری فلوسنبرگ جان سپرده بودند. اشوارتسنفلت، آلمان، 25 آوریل 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German civilians from Schwarzenfeld dig graves for the reburial of 140 Hungarian, Russian, and Polish Jews exhumed from a mass grave ... [LCID: 78850]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.