جزئیات
عکس ها

پلیس آلمانی از یک مرد یهودی بازجویی می کند که اتهامش تلاش برای قاچاقی وارد کردن قرص نانی به محله یهودی نشین ورشو است.

پلیس آلمانی از یک مرد یهودی بازجویی می کند که اتهامش تلاش برای قاچاقی وارد کردن قرص نانی به محله یهودی نشین ورشو است. ورشو، لهستان، 1943-1942


برچسب‌ها


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A German policeman interrogates a Jewish man accused of trying to smuggle a loaf of bread into the Warsaw ghetto. [LCID: 63323]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.