جزئیات
عکس ها

دانشجویان آلمانی گرد کتاب هایی که "ضد آلمانی" تلقی می کردند، جمع شده اند. این کتاب ها در میدان تالار اپرای برلین به طور علنی سوزانده خواهند شد.

دانشجویان آلمانی گرد کتاب هایی که "ضد آلمانی" تلقی می کردند، جمع شده اند. این کتاب ها در میدان تالار اپرای برلین به طور علنی سوزانده خواهند شد. آلمان، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German students gather around books they regard as "un-German." [LCID: 71188]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.