جزئیات
عکس ها

منزل شخصی یک یهودی که در پوگروم "شب شیشه های شکسته" تخریب شد.

منزل شخصی یک یهودی که در پوگروم "شب شیشه های شکسته" تخریب شد. وین، اتریش، 10 نوامبر 1938.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A private Jewish home vandalized during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass" pogrom). [LCID: 4304]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.