جزئیات
عکس ها

تحقیر زندانیان: زندانیان حزب سوسیال دموکرات (SPD) پلاكاردی را حمل می کنند که روی آن نوشته شده: "من از اختلاف طبقاتی آگاهم،

تحقیر زندانیان: زندانیان حزب سوسیال دموکرات (SPD) پلاكاردی را حمل می کنند که روی آن نوشته شده: "من از اختلاف طبقاتی آگاهم، رهبر حزب/حزب سوسیال دموکرات/رهبر حزب." اردوگاه کار اجباری داخائو، آلمان، بين سالهای 1933 و 1936.


  • KZ Gedenkstaette Dachau

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Humiliation of prisoners: Social Democratic Party (SPD) inmates hold a placard which reads "I am a class-conscious person, party ... [LCID: 48066b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.