جزئیات
عکس ها

والترود کوسرو، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه که به دلیل امتناع از ادای سلام به شیوه نازی ها ("هایل هیتلر") چندین بار دستگير شد.

والترود کوسرو، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه که به دلیل امتناع از ادای سلام به شیوه نازی ها ("هایل هیتلر") چندین بار دستگير شد. او مدت دو سال و نیم در زندان بود. آلمان، پس از سال 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

Waltraud Kusserow, a Jehovah's Witness, was arrested several times for refusing to make the "Heil Hitler" salute. [LCID: 68374]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.