جزئیات
عکس ها

کودکان یهودی که در پرورشگاهی به نام "Maison des Roches"، به سرپرستی دانیل تروکمه (در قسمت پشت عکس، نفر وسط با عینک) پناه داده شده بودند.

کودکان یهودی که در پرورشگاهی به نام "Maison des Roches"، به سرپرستی دانیل تروکمه (در قسمت پشت عکس، نفر وسط با عینک) پناه داده شده بودند. لوشامبون- سور- لينون، فرانسه، بین سال های 1941 و 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish children sheltered in the children's home Maison des Roches, directed by Daniel Trocme (back, center, with glasses). [LCID: 86056]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.