جزئیات
عکس ها

آوارگان یهودی مشغول نصب اعلامیه هایی هستند که در آن خواستار مهاجرت به فلسطین شده اند.

آوارگان یهودی مشغول نصب اعلامیه هایی هستند که در آن خواستار مهاجرت به فلسطین شده اند. اردوگاه آوارگان فلدافینگ، آلمان، پس از ماه مه 1945.


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

اشتراک

Jewish displaced persons put up signs demanding open immigration into Palestine. [LCID: 64045]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.