جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی مشغول آماده سازی روزنامه در اردوگاه آوارگان تسایلشایم.

پناهندگان یهودی مشغول آماده سازی روزنامه در اردوگاه آوارگان تسایلشایم. آلمان، بین سال های 1945 و 1948.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Alice Lev
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Share This

Jewish refugees work on a newspaper at Zeilsheim displaced persons camp. [LCID: 89559]