جزئیات
عکس ها

وکلای یهودی برای دريافت مجوز حضور در دادگاه های برلین صف کشیده اند.

وکلای یهودی برای دريافت مجوز حضور در دادگاه های برلین صف کشیده اند. بر اساس مقررات جدید ارائه شده در "بند آریایی ها" (مجموعه قوانین وضع شده در آوریل 1933 برای پاكسازی یهودیان از حوزه های مختلف دولتی و اجتماعی)، فقط 35 نفر از این وکلا اجازه حضور در دادگاه یافتند. برلین، آلمان، 11 آوریل 1933.


  • Wide World Photo

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish lawyers line up to apply for permission to appear before the Berlin courts. [LCID: 00225]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.