جزئیات
عکس ها

پارتیزان های یهودی، بازماندگان شورش محله یهودی نشین ورشو، در یک اردوگاه خانوادگی در جنگل ویشکوف.

پارتیزان های یهودی، بازماندگان شورش محله یهودی نشین ورشو، در یک اردوگاه خانوادگی در جنگل ویشکوف. لهستان، 1944.


برچسب‌ها


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish partisans, survivors of the Warsaw ghetto uprising, at a family camp in Wyszkow forest. [LCID: 85452]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.