جزئیات
عکس ها

پسربچه های پناهنده یهودی در "خانه ملی کودکان" (Maison des Pupilles de la Nation ) در آسپت.

پسربچه های پناهنده یهودی در خانه ملی کودکان (Maison des Pupilles de la Nation ) در آسپت. این کودکان با تلاش های "انجمن یاری به کودکان" (Oeuvre de Secours aux Enfants; OSE) و "کمیته خدماتی دوستان آمریکایی" به خانه های خود رسیدند. آسپت، فرانسه، حدود 1942.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish refugee boys at the Maison des Pupilles de la Nation children's home in Aspet. [LCID: 03440]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.