جزئیات
عکس ها

کودکان پناهنده یهودی در راه فلسطین در یکی از نواحی تحت اشغال ايالات متحده

کودکان پناهنده یهودی در راه فلسطین در یکی از نواحی تحت اشغال ايالات متحده در آلمان جمع شده اند. یکی از پناهندگان پرچم صهیونیست را تکان می دهد. فرانکفورت، آلمان، 10 آوریل 1946.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish refugee children gather in the US zone of occupation in Germany, en route to Palestine. [LCID: 76616]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.