جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی علیه سیاست بریتانیا در خصوص مهاجرت به فلسطین اعتراض می کنند.

پناهندگان یهودی علیه سیاست بریتانیا در خصوص مهاجرت به فلسطین اعتراض می کنند. اردوگاه آوارگان تسایلشایم، آلمان، بین سال های 1945 و 1948.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Alice Lev
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Jewish refugees protest British immigration policy in Palestine. [LCID: 89675]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.