جزئیات
عکس ها

نگهبانان اس اس یهودیان دستگیر شده در "شب شیشه های شکسته" را وادار به راه پیمایی در شهر بادن- بادن می کنند.

نگهبانان اس اس یهودیان دستگیر شده در "شب شیشه های شکسته" را وادار به راه پیمایی در شهر بادن- بادن می کنند. آلمان، 10 نوامبر 1938.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

SS guards force Jews, arrested during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), to march through the town of Baden-Baden. [LCID: 27224]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.