جزئیات
عکس ها

آزمایش های پزشکی انجام شده در اردوگاه کار اجباری داخائو به منظور تعیین حداکثر ارتفاعی که خلبانان آلمانی می توانستند در آن زنده بمانند.

آزمایش های پزشکی انجام شده در اردوگاه کار اجباری داخائو به منظور تعیین حداکثر ارتفاعی که خلبانان آلمانی می توانستند در آن زنده بمانند. آلمان، 1942.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Medical experiment performed at the Dachau concentration camp to determine altitudes at which German pilots could survive. [LCID: 78615]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.