جزئیات
عکس ها

ویکتور براک، یکی از پزشکان نازی که به دلیل انجام آزمایش های پزشکی بر زندانیان اردوگاه کار اجباری تحت محاکمه قرار گرفت.

ویکتور براک، یکی از پزشکان نازی که به دلیل انجام آزمایش های پزشکی بر زندانیان اردوگاه کار اجباری تحت محاکمه قرار گرفت. نورنبرگ، آلمان، اوت 1947.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Victor Brack, one of the Nazi doctors on trial for having conducted medical experiments on concentration camp prisoners. [LCID: 81968]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.