جزئیات
عکس ها

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات نازی ها، خطاب به نمایندگان خود در مطبوعات و هنر سخنرانی می کند.

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات نازی ها، خطاب به نمایندگان خود در مطبوعات و هنر سخنرانی می کند. برلين، آلمان، نوامبر 1936.


  • DIZ Muenchen GMBH, Sueddeutscher Verlag Bilderdienst

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Nazi minister of propaganda Joseph Goebbels delivers a speech to his deputies for the press and arts. [LCID: 81273]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.