بازگشت به مطلب

Poster by Mjölnir [Hans Schweitzer], titled "Our Last Hope—Hitler," 1932. [LCID: 99989]
جزئیات
عکس ها

پوستری از میولنر [هانس شوایتسر]، با عنوان "هیتلر: آخرین امید ما"، 1932.

پوستری از میولنر [هانس شوایتسر، گرافیست نازی ها]، با عنوان "هیتلر: آخرین امید ما"، 1932. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1932، مبلغان نازی به آلمانی هایی که در اثر رکود اقتصادی دهه 1930 بیکار و تهیدست شده بودند یک ناجی ارائه کرده و آنها را به خود جذب کردند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.