جزئیات
عکس ها

سرتیپ ارتش ایالات متحده، تلفورد تیلور - مشاور عالی حقوقی جنایات جنگی - "محاکمه وزیران" را با قرائت بیانیه آغازین دادرسی افتتاح می كند.

سرتیپ ارتش ایالات متحده، تلفورد تیلور- مشاور عالی حقوقی جنایات جنگی- "محاکمه وزیران" را با قرائت بیانیه آغازین دادرسی افتتاح می كند. او وزیران هیتلر را به "جنایت علیه بشریت" متهم می کند. نورنبرگ، آلمان، 6 ژانویه 1948.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

US Brigadier General Telford Taylor, chief counsel for war crimes, opens The Ministries Trial by reading the prosecution's opening ... [LCID: 43049]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.