جزئیات
عکس ها

فروشندگان یهودی در حال فروش اجناس خود در یک بازار سر باز در مقابل کنیسه استارا هستند.

فروشندگان یهودی در حال فروش اجناس خود در یک بازار سر باز در مقابل کنیسه استارا هستند. کراکوف، لهستان، 1936.


  • Archiwum Panstwowe w Rzeszow

اشتراک

Jewish vendors sell their wares at an outdoor market in front of the Stara synagogue. [LCID: 08781]