جزئیات
عکس ها

صفحه ای از کتاب "قارچ سمی".

صفحه ای از کتاب "قارچ سمی". این عکس، صفحه ای از یکی از کتاب های یهود ستیزانه کودکان را نشان می دهد که توسط انتشارات اشتورمر- ورلاگ، متعلق به یولیوس اشترایشر چاپ شده است. شرح تصویر چنین است: "بینی یهودی کج و معوج است، مانند عدد 6."


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Page from The Poisonous Mushroom. This photograph shows a page from one of several antisemitic children's books published by Julius ... [LCID: 40002]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.