جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی لهستانی در حال ورود به اردوگاه آوارگان بابنهاوزن هستند. در اینجا، کمیته مشترک توزیع و اداره امدادرسانی و توان بخشی سازمان ملل

پناهندگان یهودی لهستانی در حال ورود به اردوگاه آوارگان بابنهاوزن هستند. در اینجا، کمیته مشترک توزیع و اداره امدادرسانی و توان بخشی سازمان ملل متحد کمک های خود را به آنها ارائه می داد. آلمان، 20 اوت 1947.


  • US Holocaust Memorial Museum

Polish Jewish refugees arriving at Babenhausen displaced persons camp, where the Joint Distribution Committee and the United Nations ... [LCID: 43122]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.