جزئیات
عکس ها

یک پلیس لهستانی کیف یک یهودی ساکن در محله یهودی نشین را تفتیش می کند.

یک پلیس لهستانی کیف یک یهودی ساکن در محله یهودی نشین را تفتیش می کند. ورشو، لهستان، فوریه 1941.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A Polish policeman searches the bag of a Jewish resident of the ghetto. [LCID: 5433]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.