جزئیات
عکس ها

نويسنده و بازيگری که در 1937 به دليل همجنس گرايی به مدت 27 ماه زندانی شد.

نويسنده و بازيگری که در 1937 به دليل همجنس گرايی به مدت 27 ماه زندانی شد. در 1942، او به اردوگاه کار اجباری زاکسنهاوزن تبعيد شد و به مدت سه سال در آنجا زندانی بود. برلين، آلمان، قبل از 1937.


  • Schwules Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

An author and actor who was imprisoned in 1937 for 27 months for homosexuality. [LCID: 01002]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.