جزئیات
عکس ها

پوستر: "دانش آموزان، مبلغان پیشوا باشید!" حزب نازی به دلیل مبارزه طلبی در عرصه میهن پرستی، آزادی و ایثار، موفق

پوستر: "دانش آموزان، مبلغان پیشوا باشید!" حزب نازی به دلیل مبارزه طلبی در عرصه میهن پرستی، آزادی و ایثار، موفق شد دانشجویانی را که از دموکراسی آلمان و سازمان های دانشجویی رایج دلسرد شده بودند به عضویت خود در آورد.


  • Library of Congress

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Poster: "Students/Be the Führer's propagandists." [LCID: p246h]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.