جزئیات
عکس ها

آموزش قبل از مهاجرت: جوانان یهودی در یک کلاس آشپزی در مدرسه تئودور هرتسل که با حمایت مالی جامعه یهودیان ترتیب داده شده است.

آموزش قبل از مهاجرت: جوانان یهودی در یک کلاس آشپزی در مدرسه تئودور هرتسل که با حمایت مالی جامعه یهودیان ترتیب داده شده است. برلین، آلمان، بین سال های 1930 و 1939.


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Pre-emigration training: young Jews in a cooking class in the Theodor Herzl School sponsored by the Jewish community. [LCID: 76820]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.