جزئیات
عکس ها

در مراسمی طی بازی های المپیک 1936، تماشاگران آلمانی با نحوه نشستن خود در استادیوم، جمله "ما متعلق به تو هستیم" را خطاب به آدولف هیتلر شکل داده اند.

در مراسمی طی بازی های المپیک 1936، تماشاگران آلمانی با نحوه نشستن خود در استادیوم، جمله "ما متعلق به تو هستیم" را خطاب به آدولف هیتلر شکل داده اند. برلین، آلمان، اوت 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

At a ceremony during the 1936 Olympic Games, German spectators spell out the phrase, directed at Adolf Hitler, "Wir gehoeren Dir" ... [LCID: 81610]