جزئیات
عکس ها

سوزاندن کتاب های "ضد آلمانی" در ملأ عام در میدان تالار اپرا.

سوزاندن کتاب های "ضد آلمانی" در ملأ عام در میدان تالار اپرا. دانشجویان- که برخی از آنان اونیفورم گروه های ضربت را به تن دارند- زیر نور آتش راه پیمایی می کنند. برلین، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Public burning of "un-German" books in the Opernplatz. [LCID: 71182b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.