جزئیات
عکس ها

پناهندگان در اطراف نرده های کشتی الیاه بت (مهاجرت "غیرقانونی") با نام "جوزایا وجوود" که در بندرگاه حیفا لنگر انداخته است، جمع شده اند.

پناهندگان در اطراف نرده های کشتی الیاه بت (مهاجرت "غیرقانونی") با نام "جوزایا وجوود" که در بندرگاه حیفا لنگر انداخته است، جمع شده اند. سربازان بریتانیایی مسافران را به مرکز اقامت اجباری "اتلیت" منتقل کردند. فلسطین، 27 ژوئن 1946.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Salo Kluger

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Refugees crowd the rail of the Aliyah Bet ("illegal" immigration) ship "Josiah Wedgwood," anchored at the Haifa port. [LCID: 76559]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.