جزئیات
عکس ها

پناهندگان علیه سیاست های بریتانیا در خصوص مهاجرت به فلسطین اعتراض می کنند.

پناهندگان علیه سیاست های بریتانیا در خصوص مهاجرت به فلسطین اعتراض می کنند. آنها روی پلاکاردهای خود خواستار برپایی کشور یهود شده اند. اردوگاه آوارگان تسایلشایم، آلمان، 1946.


  • Central Zionist Archives

اشتراک

Refugees protest British immigration policy in Palestine. [LCID: 69749]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.