جزئیات
عکس ها

نمایندگان چهار کشور که "کنواسیون نسل کشی" را در 14 اکتبر 1950 به تصویب رساندند: (نشسته از چپ به راست) دکتر

نمایندگان چهار کشور که "کنواسیون نسل کشی" را در 14 اکتبر 1950 به تصویب رساندند: (نشسته از چپ به راست) دکتر جان پی. چنگ (کره)؛ دکتر ژان پرایس-مارس (هائیتی)؛ نصرالله انتظام، رئیس مجمع (سفیر ایران)؛ ژان شوول (سفیر فرانسه)؛ آقای روبن اسکیول دو لا گاردیا (کاستاریکا)؛ (ایستاده از چپ به راست) دکتر ایوان کرنو (معاون دبیرکل در امور حقوقی)؛ آقای ترگوه لی (دبیرکل سازمان ملل)؛ آقای مانوئل اِی. فورنیر آکونیا (کاستاریکا)؛ دکتر رافائل لمکین (پیکارگر در راه کنوانسیون نسل کشی). لیک سکسس، نیویورک، 14 اکتبر 1950.


  • United Nations Archives and Records Management Section

اشتراک

Representatives of four states who ratified the Genocide Convention on October 14, 1950: (seated, left to right) Dr. [LCID: lemkin3]