جزئیات
عکس ها

در این تصویر استفانی پودگورسکا (سمت راست) همراه با خواهر جوانترش هلنا (سمت چپ) دیده می شوند که به بازماندگان یهودی در لهستان تحت اشغال آلمان کمک می کردند.

در این تصویر استفانیا پودگورسکا (سمت راست) همراه با خواهر کوچکترش، هلنا (سمت چپ) دیده می شوند که به بازماندگان یهودی در لهستان تحت اشغال آلمان کمک می کردند. او برای یهودیان محله یهودی نشین پشمیسیل غذا تهیه می کرد. پس از نابودی این محله به دست آلمانی ها در 1943، او با مخفی کردن 13 یهودی در اتاق زیر شیروانی خود جان آنها را نجات داد. پشمیسیل، لهستان، 1944.


  • Gay Block and Malka Drucker

Stefania Podgorska (right), pictured here with her younger sister Helena (left), helped Jews survive in German-occupied Poland. [LCID: 89799]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.