جزئیات
عکس ها

مقامات بلژیکی روی پله های کشتی "سنت لوئیس"

مقامات بلژیکی روی پله های کشتی "سنت لوئیس" پس از آنکه این کشتی به اجبار از کوبا به اروپا باز گشت. بلژیک به برخی از مسافران این کشتی اجازه ورود داد. آنتورپ، بلژیک، ژوئن 1939.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Belgian officials at the gangplank of the "St. Louis" after the ship was forced to return to Europe from Cuba. [LCID: 02975]