جزئیات
عکس ها

زندانیان هنگام حضور و غیاب در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت.

زندانیان هنگام حضور و غیاب در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. بر اونیفورم آنها شماره های شناسایی و آرم های مثلث شکل برای دسته بندی آنها دیده می شود. بوخنوالت، آلمان، 1941- 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Robert A. Schmuhl
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Prisoners during a roll call at the Buchenwald concentration camp. [LCID: 10105]