جزئیات
عکس ها

پلیس نازی خانواده های کولی را برای تبعید از وین به لهستان محاصره نموده است. اتریش، سپتامبر-دسامبر 1939.

پلیس نازی، خانواده‌های کولی‌ها را برای تبعید از وین به لهستان محاصره نموده‌اند. اتریش، سپتامبر-دسامبر ۱۹۳۹.


برچسب‌ها


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

اشتراک

Nazi police round up Romani (Gypsy) families from Vienna for deportation to Poland. [LCID: 16016]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.