جزئیات
عکس ها

هرتا اوبرهاوزر، پزشک اردوگاه کار اجباری راونسبروک در محاکمه پزشکان در نورنبرگ محکوم می شود.

هرتا اوبرهاوزر، پزشک اردوگاه کار اجباری راونسبروک در محاکمه پزشکان در نورنبرگ محکوم می شود. اوبرهاوزر به جرم انجام آزمایش های پزشکی بر زندانیان اردوگاه گناهکار شناخته شد و به 20 سال زندان محکوم شد. نورنبرگ، آلمان، 20 اوت 1947.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Herta Oberhauser, who was a physician at the Ravenbrueck concentration camp, is sentenced at the Doctors Trial in Nuremberg. [LCID: 41017]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.